Złote myśli, cytaty, aforyzmy, sentencje.

Regulamin serwisu złoty.albumfotograficzny.pl

​I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rejestracji i korzystania z serwisu internetowego www.złoty.albumfotograficzny.pl
 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
  1. Administratorze - rozumie się przez to przedsiębiorcę działającego pod firmą Albumfotograficzny.pl Mateusz Malecki,
  2. Serwisie - rozumie się przez to serwis internetowy działający pod adresem www.złoty.albumfotograficzny.pl,
  3. Użytkowniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, która posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,
  4. Koncie Użytkownika - rozumie się przez to indywidualne konto Użytkownika w Serwisie wraz z danymi, plikami graficznymi i innymi treściami zapisanymi przez Użytkownika na tym koncie,

II. Ogólne warunki korzystania z Konta Użytkownika

 1. Użytkownikami uprawnionymi do korzystania z Konta Użytkownika są Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji w Serwisie.
 2. Użytkownik dokonuje rejestracji poprzez wykonanie następujących czynności:
  1. wypełnienie w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Serwisie,
  2. dokonanie aktywacji Konta Użytkownika poprzez kliknięcie w link wysłany na adres e-mail Użytkownika.
 3. Czynności rejestracyjnych określonych w poprzednim punkcie dokonuje się jednorazowo. Do każdorazowego kolejnego korzystania z Konta Użytkownika Użytkownik używa ustalonych w procesie rejestracji w Serwisie loginu i hasła. Login i hasło mają charakter poufny.

III. Szczegółowe warunki korzystania z Konta Użytkownika

 1. Każdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika może korzystać z funkcjonalności udostępnionych dla Konta Użytkownika, w szczególności wprowadzać i edytować dane, zamieszczać i usuwać pliki graficzne.
 2. Każdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika korzystając z narzędzia udostępnianego przez Administratora może tworzyć i publikować na stronie Serwisu kompozycje tekstowo-graficzneskładające się z treści zamieszczonych przez Użytkownika oraz elementów graficznych znajdujących się w tym narzędziu, a także plików graficznych zamieszczonych przez Użytkownika.
 3. Użytkownik zamieszczając w Serwisie treści i/lub pliki graficzne oświadcza, że posiada do nich prawa autorskie lub zamieszcza je w Serwisie korzystając zprawa szczególnego lub zgody (np. licencja). Użytkownik w żaden sposób nie przenosi na Administratora posiadanych praw i zgód, a Administrator może przetwarzać zamieszczone treści i/lub pliki graficzne wyłącznie w celu publikacji na stronach internetowych Serwisu, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 4. Użytkowników obowiązuje zakaz zamieszczania w Serwisieplików graficznych i/lub treści ograniczonych lub obciążonych prawami osób trzecich (z wyjątkiem sytuacji określonych w punkcie poprzedzającym), naruszających prawa osób trzecich, a także sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia w każdym czasie Konta Użytkownika naruszającego zakaz określony w punkcie poprzedzającym.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika także wtedy, gdy Użytkownik korzysta z niego w taki sposób, że działa na szkodę Administratora.

IV. Odpowiedzialność Administratora

 1. Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem korzystania z Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Za naruszenia praw osób trzecich powstałe w związku z zamieszczeniem przez Użytkownika w Serwisie treści i/lub plików graficznych, co do których osoby trzecie zgłaszają roszczenia Administrator nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń, których przedmiotem będzie naruszenie praw osób trzecich co do treści i/lub plików graficznych zamieszczonych w Serwisie przez Użytkownika, Administrator poinformuje o tym Użytkownika, a Użytkownik podejmie niezbędne działania w celu zażegnania sporu i poniesie powstałe w związku z tym koszty.
 3. Za ograniczenia techniczne lub problemy techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, oprogramowaniu lub infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które utrudniają lub uniemożliwiają Użytkownikowi prawidłowe korzystanie z Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

V. Ochrona danych osobowych

 1. Użytkownik dokonując rejestracji w Serwisie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celach wynikającychz niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodę tą Użytkownik udziela poprzez zaznaczenie.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych i wyrażonych zgód oraz ich zmiany, a także żądania usunięcia tych danych.

VI. Postanowienia końcowe

 1. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.