Logo

Regulamin portalu Albumfotograficzny.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i dokonywania transakcji w Portalu internetowym Albumfotograficzny.pl działającym pod adresem internetowym www.albumfotograficzny.pl, który prowadzony jest przez Administratora.
 2. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
 1. Administratorze - rozumie się przez to przedsiębiorcę działającego pod firmą Albumfotograficzny.pl Mateusz Malecki, prowadzącego działalność gospodarczą w Sandomierzu przy ul. Ostrówek 8, NIP: 8641846551, REGON: 260746181,
 2. Portalu - rozumie się przez to portal internetowy, w tym sklep internetowy, prowadzony przez Administratora pod adresem www.albumfotograficzny.pl,
 3. Użytkowniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, która posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jak również osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych,
 4. Koncie Użytkownika - rozumie się przez to indywidualne konto Użytkownika w Portalu wraz z danymi, plikami graficznymi i innymi treściami zapisanymi przez Użytkownika na tym koncie,
 5. Produkcie lub Produktach - rozumie się przez to produkty oferowane przez Administratora do sprzedaży detalicznej w Portalu,
 6. Stronie Produktu lub Stronach Produktów - rozumie się przez to strony internetowe Portalu na których umieszczone są informacje o Produktach, a także narzędzia do określania wyglądu Produktów,
 7. Kalkulatorze cenowym Produktu - rozumie się przez to formularz znajdujący się na Stronie Produktu, wyliczający cenę Produktu na podstawie określonych przez Użytkownika właściwości Produktu,
 8. Cenie - rozumie się przez to cenę brutto Produktu podaną na Stronie Produktu lub wyliczoną przez Kalkulator cenowy Produktu, wyrażoną w polskich złotych, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Produktu,
 9. Dostawcy - rozumie się przez to firmę kurierską, Pocztę Polską i innych operatorów pocztowych współpracujących z Administratorem w zakresie dostarczania Produktów,
 10. Kosztach dostarczenia Produktu - rozumie się przez to opłaty za dostawę Produktu do Użytkownika,
 11. Zamówieniu - rozumie się przez to zamówienie na Produkt lub Produkty złożone przez Użytkownika w Portalu zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
 1. Informacje podane na stronach internetowych Portalu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Stanowią one zaproszenie do składania ofert przez Użytkowników.

 

II. Ogólne warunki korzystania z Konta Użytkownika i składania Zamówień na Produkty

 1. Użytkownikami uprawnionymi do korzystania z Konta Użytkownika i składania Zamówień na Produkty są Użytkownicy, którzy dokonali rejestracji w Portalu.
 2. Użytkownik dokonuje rejestracji poprzez wykonanie następujących czynności:
 1. wypełnienie w prawidłowy sposób formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Portalu,
 2. dokonanie aktywacji Konta Użytkownika poprzez kliknięcie w link wysłany na adres e-mail Użytkownika.
 1. Czynności rejestracyjnych określonych w poprzednim punkcie dokonuje się jednorazowo. Do każdorazowego kolejnego korzystania z Konta Użytkownika Użytkownik używa ustalonych w procesie rejestracji w Portalu loginu i hasła. Login i hasło mają charakter poufny.
 2. Każdy Użytkownik może posiadać maksymalnie 3 Konta Użytkownika.
 3. Dla każdego Konta Użytkownika Administrator nieodpłatnie udostępnia 2,5 GB wirtualnej przestrzeni dyskowej na potrzeby zamieszczania plików graficznych. Przestrzeń ta może być powiększona po indywidualnej prośbie Użytkownika skierowanej do Administratora.
 4. Na potrzeby składania Zamówień na Produkty Użytkownik wprowadza dane niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i dostawy zamówienia. Użytkownik oświadcza, że wprowadzone dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.

 

III. Szczegółowe warunki korzystania z Konta Użytkownika

 1. Każdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika może dowolnie korzystać z funkcjonalności udostępnionych dla Konta Użytkownika, w szczególności wprowadzać i edytować dane, zamieszczać i usuwać pliki graficzne. Wprowadzone dane i zamieszczone pliki graficzne mają charakter poufny i są dostępne wyłącznie po zalogowaniu do Konta Użytkownika.
 2. Każdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika korzystając ze stron internetowych Portalu może nieodpłatnie udostępniać zamieszczone pliki graficzne osobom trzecim w celu ich przeglądania (wirtualny album fotograficzny).
 3. W celu udostępnienia zamieszczonych plików graficznych Użytkownik posiadający Konto Użytkownika po zalogowaniu do Konta Użytkownika nadaje własną nazwę. Użytkownik może opcjonalnie ustanowić hasło dostępowe. Nazwa jest przypisywana na stałe dla jednego Konta Użytkownika i nie może zostać zmieniona. Hasło dostępowe może zostać usunięte lub zmienione przez Użytkownika po każdym zalogowaniu do Konta Użytkownika.
 4. Przeglądanie udostępnionych plików graficznych możliwe jest pod adresem składającym się z nadanej nazwy i adresu Portalu w formacie nazwa.albumfotograficzny.pl.
 5. Użytkownik zamieszczając w Portalu pliki graficzne oświadcza, że posiada do nich prawa autorskie lub uzyskał zgodę na ich umieszczenie w Portalu. Użytkownik w żaden sposób nie przenosi na Administratora posiadanych praw i zgód, a Administrator może przetwarzać zamieszczone pliki graficzne wyłącznie w celu realizacji postanowień niniejszego Regulaminu, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 6. Użytkowników obowiązuje zakaz zamieszczania w Portalu plików graficznych i innych treści ograniczonych lub obciążonych prawami osób trzecich, naruszających prawa osób trzecich, a także sprzecznych z zasadami współżycia społecznego.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia w każdym czasie Konta Użytkownika naruszającego zakaz określony w poprzednim punkcie.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika także wtedy, gdy Użytkownik korzysta z niego w taki sposób, że działa na szkodę Administratora, jak również, gdy od dnia ostatniego logowania Użytkownika do Konta Użytkownika upłynęło co najmniej 12 miesięcy.

 

IV. Szczegółowe warunki składania Zamówień na Produkty

 1. Przed złożeniem zamówienia Użytkownik na Stronie Produktu określa właściwości produktu, który chce zamówić.
 2. W przypadku Produktu, którym jest drukowany album fotograficzny, Użytkownik, korzystając z narzędzia udostępnionego na Stronie Produktu, określa dodatkowo wygląd stron, rozkładówek i okładki (jeśli okładka drukowana) Produktu wykorzystując zamieszczone przez siebie pliki graficzne, a także pliki graficzne udostępnione w tym celu przez Administratora. Użytkownik korzystając z narzędzia stosuje się do wytycznych i wskazówek umieszczonych na poszczególnych Stronach Produktu.
 3. Użytkownik składa zamówienie poprzez dodanie wybranego Produktu do koszyka w Koncie Użytkownika, wypełnienie wymaganych danych, następnie potwierdzenie złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie w przycisk „Złóż zamówienie”.

 

V. Zawarcie umowy sprzedaży i realizacja zamówień

 1. Z chwilą złożenia Zamówienia przez Użytkownika dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktu. Po złożeniu zamówienia Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z podsumowaniem zamówienia i informacją o zarejestrowaniu Zamówienia.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Użytkownika, np. poprzez kontakt telefoniczny.
 3. Administrator ma prawo do odmowy realizacji Zamówienia:
 1. złożonego z nieprawidłowym wypełnieniem wymaganych danych,
 2. złożonego z naruszeniem zasad niniejszego Regulaminu.
 1. Miejscem spełnienia świadczenia jest magazyn Administratora.
 2. Produkt objęty Zamówieniem jest dostarczany Użytkownikowi wraz z dokumentem sprzedaży.
 3. Treść umowy sprzedaży jest przechowywana w systemie informatycznym Portalu przez okres co najmniej 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy i jest udostępniona wyłącznie stronom umowy, a także na żądanie uprawnionych organów władzy publicznej, zgodnie z przepisami prawa.
 4. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem.

 

VI. Zasady płatności

 1. Płatność za Produkt oraz Koszt dostarczenia Produktu może być uiszczona przy odbiorze Produktu od Dostawcy lub za pośrednictwem współpracujących z Administratorem zewnętrznych operatorów obsługi płatności, którymi są:
  1. PayU S.A. (www.payu.pl) obsługujący następujące kanały płatności:
   1. karty płatnicze:
    • VISA,
    • MasterCard,
   2. szybkie przelewy bankowe on-line:
    • mTransfer,
    • MultiTransfer,
    • Płacę z iPKO,
    • Płacę z Inteligo,
    • Przelew24,
    • Płacę z Alior Bankiem,
    • Płacę z Alior Sync,
    • Płacę z Citi Handlowy,
    • Płać z ING,
    • Pekao24Przelew,
    • Millennium - Płatności Internetowe,
    • Przelew Online Crédit Agricole,
    • Płać z Nordea,
    • Przelew z Deutsche Banku,
    • MeritumBank Przelew,
    • Paylink Idea,
    • Płacę z PBS,
    • Płać z BOŚ,
    • EuroBank Płatność Online,
    • Przelew z BPH,
   3. przelewy bankowe online:
    • Przelew z Raiffeisen Polbank,
    • Przelew z GetinBank,
    • Przelew z BGŻ,
    • Przelew z KB24,
    • Przelew z Bankiem Pocztowym,
   4. wpłaty na rachunek bankowy w placówkach Poczty Polskiej oraz innych uprawnionych placówkach.
  2. PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A (www.paypal.com) obsługujący płatności w zakresie własnego systemu płatności.
 2. Zewnętrzni operatorzy płatności, jako podmioty posiadające zezwolenia na prowadzenie takiej działalności wydane przez właściwe instytucje nadzoru finansowego, odpowiadają za bezpieczeństwo dokonywanych transakcji. Wprowadzane w procesie płatności poufne dane nie są w żaden sposób przekazywane do Administratora.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do uzależnienia metody płatności za Produkt od dostawy za pośrednictwem konkretnego Dostawcy.

 

VII. Dostawa zamówionego Produktu

 1. Administrator realizuje dostawy Produktów wyłącznie za pośrednictwem Dostawcy.
 2. Wysyłka za pośrednictwem Dostawcy realizowana jest do 7 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia w przypadku, gdy płatność za Produkt będzie uiszczona przy odbiorze, lub do 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Administratora w przypadku, gdy płatność za produkt będzie uiszczona w sposób inny, niż przy odbiorze Produktu.
 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin realizacji może być dłuższy niż określony w poprzednim punkcie, o czym Administrator poinformuje Użytkownika przesyłając wiadomość e-mail z podaniem nowego terminu realizacji.
 4. Administrator zobowiązuje się dostarczyć Produkt bez wad.
 5. Koszty dostarczenia Produktu są podawane na stronie internetowej Portalu przy składaniu Zamówienia.

 

VIII. Zwrot zamówionego Produktu

Zgodnie z art. 38 pkt. 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest między innymi rzecz wyprodukowana  według specyfikacji konsumenta. Ponieważ wszystkie produkty oferowane w Portalu wykonywane są według indywidualnych właściwości określonych przez konsumenta - prawa odstąpienia od umowy określonego w w/w ustawie nie stosuje się.

 

IX. Reklamacja Produktu

 1. Zgłoszenie reklamacji produktu powinno zostać: przesłane na adres: Albumfotograficzny.pl ul. Juliusza Słowackiego 17 27-600 Sandomierz lub przesłane na adres e-mail: kontakt@albumfotograficzny.pl
 2. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Reklamacja Produktu zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony drogą mailową lub telefoniczną.
 4. Administrator informuje Użytkownika o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Produktów, m.in. poprzez złożenie przez Użytkownika po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

 

X. Odpowiedzialność Administratora

 1. Za skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem korzystania z Portalu i składania Zamówień przez Użytkownika Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Za naruszenia praw osób trzecich powstałe w związku z zamieszczeniem przez Użytkownika w Portalu plików graficznych, co do których osoby trzecie zgłaszają roszczenia Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Za ograniczenia techniczne lub problemy techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, oprogramowaniu lub infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które utrudniają lub uniemożliwiają Użytkownikowi prawidłowe korzystanie z Portalu i składanie Zamówień Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność Administratora wobec Użytkowników nie będących konsumentami ograniczona jest do strat i nie obejmuje utraconych korzyści oraz nie może przekroczyć wysokości Ceny.

 

XI. Ochrona danych osobowych

 1. Użytkownik dokonując rejestracji w Portalu wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celach wynikających z niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgodę tą Użytkownik udziela poprzez zaznaczenie.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych i wyrażonych zgód oraz ich zmiany, a także żądania usunięcia tych danych.

 

XII. Postanowienia końcowe

 1. We wszystkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają praw konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego ogłoszenia na stronie internetowej Portalu.

 

Regulamin
Załącznik nr 1 - formularz reklamacji